qq竞彩足球比分直播 > 網絡資訊 > 常見問題 > 其他問題 >
CentOS如何卸載apache
分享至:0
2013-12-01 23:13:47     來源:互聯網     點擊:
導讀: 卸載步驟如下:卸載Mysql[[email protected] ~] rpm -qa|grep mysqlmod_auth_mysql-2 6 1-2 2php-mysql-4 3 9-3 15mysql-devel-4 1 20-1 卸載步驟如下:  
 
卸載Mysql

 
[[email protected] ~]# rpm -qa|grep mysql
 
mod_auth_mysql-2.6.1-2.2
 
php-mysql-4.3.9-3.15
 
mysql-devel-4.1.20-1.RHEL4.1
 
mysql-4.1.20-1.RHEL4.1
 
mysqlclient10-3.23.58-4.RHEL4.1
 
libdbi-dbd-mysql-0.6.5-10.RHEL4.1
 
 
說明:rpm –qa | grep mysql 命令是為了把mysql相關的包都列出來,我上面的例子是Linux AS4默認安裝mysql的rpm軟件包列表,

如果是別的Linux版本列出來的列表有可能會不一樣,不過不用擔心,不管是什么,卸載都從最下面的一個包開始,直到卸載掉第一個為止。 
 
說明:rpm –e 是卸載rpm包的命令,后面是包名稱,最后的版本號是不用打的,比如我們下一步卸載mysqlclient10-3.23.58-4.RHEL4.1包

方法如下:
 
rpm –e mysqlclient
 
 
卸載Apache

 
[[email protected] ~]# rpm -qa|grep httpd
 
httpd-manual-2.0.52-25.ent
 
system-config-httpd-1.3.1-1
 
httpd-2.0.52-25.ent
 
httpd-suexec-2.0.52-25.ent
 
 
說明:方法跟卸載Mysql一樣,不用說了吧
 
 
卸載PHP
 
[[email protected] ~]# rpm -qa|grep php
 
php-odbc-4.3.9-3.15
 
php-4.3.9-3.15
 
php-mysql-4.3.9-3.15
 
php-pear-4.3.9-3.15
 
php-ldap-4.3.9-3.15
 
php-pgsql-4.3.9-3.15
 
 
說明:方法跟卸載Mysql一樣
 
 
注意:卸載的時候如果卸載不掉,系統一般會提示包的依賴關系,并且列出依賴的包的名稱,先卸載提示依賴的包就可以了。
 
 
如果實在實在有卸載不掉的包,可以加—nodeps這個參數來卸載,比如我們卸載php-4.3.9-3.15,實在卸不掉了。
 
 
就用:
 
[[email protected] ~]# rpm -e php-4.3.9-3.15 --nodeps
? ? ?
?